Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Baeten VINOPOLIS en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.
Baeten VINOPOLIS wordt bij deze vertegenwoordigd door haar eigenaar Baeten Vinopolis bvba, Weertersteenweg 181, 3680 Maaseik (B). Ons BTW-nummer is BE 0825 448 521. Hebbende als hoofdactiviteit het verkopen van wijn in flessen voor particuliere- en beroepsdoeleinden. Baeten Vinopolis bvba heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.baetenvinopolis.be te wijzigen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2. Overeenkomst tussen u en Baeten VINOPOLIS

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door Baeten VINOPOLIS én bevestiging van deze aanvaarding via email. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening. Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. Indien Baeten VINOPOLIS de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Baeten VINOPOLIS kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

3. Wetgeving alcohol

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij een bestelling, verklaart u aan ons meerderjarig te zijn en dus alcohol te mogen consumeren.

4. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door Baeten VINOPOLIS aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. Baeten VINOPOLIS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Baeten VINOPOLIS doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren. Baeten VINOPOLIS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

 

4.Betaling en betaalwijze

De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief btw. Betaling kan enkel online.


6. Levering en leveringstermijnen

Onze producten worden geleverd via Bpost in België, via DPD in Nederland. Bpost en DPD zullen bij afwezigheid na een eerste aanbieding het pakket nog een tweede maal aanbieden. Bij Bpost is daarna uw pakket gedurende 14 kalenderdagen op te pikken bij het door Bpost aangewezen postpunt bij u in de buurt. Bij bestellingen geleverd door DPD heeft u deze mogelijkheid niet. Indien u uw bestelling na twee aanbiedingen nog niet in ontvangst heeft kunnen nemen, dan is de bestelling teruggezonden naar Baeten VINOPOLIS. Dan dient u contact op te nemen met Baeten VINOPOLIS.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan de verkoper in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de besteld producten te leveren.

Baeten VINOPOLIS levert geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met Baeten VINOPOLIS. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van Baeten VINOPOLIS tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant. De leveringstermijn bedraagt maximaal 8 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is, wordt dit bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

 

7. Annuleren van de transactie

Baeten VINOPOLIS is er zich van bewust dat het internet een nieuw medium is en dat niet alle klanten ervaring hebben met online winkelen en geeft daarom klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een email naar info@baetenvinopolis.be met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt Baeten VINOPOLIS een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terugstortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was. Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden.
 

8. Terugneming en terugbetaling (Herroepingrecht)

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (breuk, beschadiging of verkeerde producten), kan de klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 14 werkdagen na ontvangst terugsturen en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst.
Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kan u dit doen binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen. Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling.

Wanneer een fles kurksmaak heeft, kan de koper deze altijd teruggeven tot 6 maanden na aankoop. Fles niet leeggieten zodat deze kurksmaak nog kan worden vastgesteld. In dit geval wordt ook de geopende fles vergoed. Neem hiervoor direct contact op met ons op info@baetenvinopolis.be .

Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco's, etc.) dient de klant onmiddellijk bij levering voorbehoud te maken, zo niet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens onverwijld doch binnen 7 dagen na levering van Baeten VINOPOLIS hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Indien een geleverde wijn niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, staat het vrij om deze wijn te laten ophalen (niet zelf retourneren!) door Baeten VINOPOLIS, onder volgende voorwaarden: de klant dient zich schriftelijk in contact te stellen met onze klantendienst (email, post, fax), - de termijn van 6 maanden vanaf de aangeduide datum van drinkbaarheid is nog niet verstreken, - enkel volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retourname in aanmerking. De klant mag uit slechts één doos maximaal 2 flessen van dezelfde soort geopend hebben ter degustatie (in geval het een doos/kist van 6 flessen betreft, dan mag slechts 1 fles geopend worden), - het betreft geen zgn. mixdoos.

De flessen dienen in de oorspronkelijke verpakking en voorzien van een ingevuld terugstuurformulier voor transport (op te vragen bij de klantendienst) te worden aangeboden. De eventueel bij de oorspronkelijke zending meegeleverde gratis goederen, dienen eveneens mee teruggestuurd te worden. Onze ophaaldienst komt de wijnen bij u ophalen.

Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, wordt het reeds betaalde bedrag de klant binnen 30 dagen na ophaling door Baeten VINOPOLIS teruggestort op de door de klant aangeduide bankrekening. Bij afwezigheid hiervan, op de bankrekening die de initiële betaling aan Baeten VINOPOLIS heeft verricht. Let op: de gefactureerde verzendkosten blijven ook bij ophaling van de goederen steeds verschuldigd. In geval van een zgn. mixdoos zal Baeten VINOSTORE steeds een gepaste oplossing vinden ter compensatie van de klant.
 

9. Bescherming van privacy

Door gebruik te maken van de online-shop van Baeten VINOPOLIS, stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door Baeten VINOPOLIS van bepaalde persoonlijke gegevens. De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van Baeten VINOPOLIS. U heeft steeds het recht om uw gegevens op te vragen, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds terecht bij Baeten VINOPOLIS via email op info@baetenvinopolis.be.

 

10. Klachten

Elke klacht kan via e-mail ingediend worden op info@baetenvinopolis.be of op het telefoonnummer +32 89 56 75 15 en zal binnen de 5 werkdagen worden behandeld. De geschillen aangaande sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht.  In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren, België van toepassing.

De foto's van de flessen op de website, zijn louter indicatief.

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met ons.