Algemene verkoopsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden

1. Door ons hun bestellingen over te maken, verklaren onze klanten zich volledig akkoord met onze verkoopsvoorwaarden en doen zij afstand van hun eigen verkoopsvoorwaarden. Alle afwijkingen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden dienen schriftelijk in de orderbevestiging vermeld te worden.
2. De koper hoort de goederen bij ontvangst onmiddellijk na te zien. Klachten wegens zichtbare gebreke dienen door de koper per aangetekend schrijven worden gemeld binnen de acht dagen na de levering. Na het verstrijken van de termijn van acht dagen kunnen zij niet meer in aanmerking genomen worden.
3. De door de verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang deze niet integraal betaald zijn of zolang niet alle cheques integraal geïncasseerd zijn door de verkoper.
4. Lege vaten en ander leeggoed wordt als waarborg berekend, waarborg betekent geen verkoop. De recipiënten blijven eigendom van de verkoper en moeten retourgegeven worden.
5. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.
6. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd van 2% per lopende en begonnen maand. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% als forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 100€. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
7. Het toepasselijke recht is het Belgische recht. Alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank
van Tongeren.
8. In geval van interpretatieproblemen omtrent deze algemene voorwaarden, primeert de Nederlandstalige versie.
9. A.D.R.: Vrijstelling vervoer waarbij de 1.1.3.6. voorgeschreven vrijstellingsgrenzen niet worden overschreden
UN 1066stikstof samengeperst 2.2. 

Conditions générales de vente et de la livraison

1. Par nous faire une commande, les clients se déclarent complètement accord avec nos conditions de
ventes et font cession de leurs propres conditions de ventes. Il ne pourra y être dérogé que par écrit.
2. L’acheteur doit contrôler les marchandises directement à la livraison. Les plaintes doivent être parvenues
par une lettre recommandée au vendeur dans les 8 jours de la livraison des produits. Les plaintes qui arrivent chez le vendeur plus qu’8 jours après la livraison sont irrecevables.
3. Les marchandises livrées restent la priorité du vendeur aussi longtemps qu’elles n’ont pas été payées dans
leur totalité ou aussi longtemps que tous les cheques n’ont pas été encaissés intégralement par le vendeur.
4. Les fûts vides et autres vidanges sont facturés comme caution, la caution ne signifie pas de vente. Les récipients restent la propriété du vendeur et doivent être retourner au vendeur.
5. Toutes factures sont payables au comptant.
6. En cas de non-paiement à l’échéance, un intérêt de 2% par mois commencé et écoulé sera dû de plein droit et sans mise en demeure. En cas de non-paiement de l’intégralité ou d’une partie de la facture à la date de l’échéance, le solde dû sera augmenté de plein droit et sans mise en demeure, de 10% à titre d’indemnité forfaitaire, avec un minimum de 100€. Le non-paiement d’une facture venue à l’échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des factures impayées, même des non échues, sans qu’il doit être tenu compte des conditions de paiement préalablement consenties.
7. Le droit belge s’applique au contrat. Tout Litige sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de la
juridiction du vendeur.
8. Pour tout problème d’interprétation concernant les conditions générales, la version Néerlandaise prime.
9. A.D.R.: exonération transport où les limites de l’exonération 1.1.3.6 ne doit pas être excédé UN 1066 azote
comprimé 2.2.